خانه » روانشناسی » روابط اجتماعی » نقش رهبری سازمان در تحول روابط عمومی
دوره DBA مدیریت اجرایی کلاس زبان مشهد آزمون وکالت آزمون سردفتری

نقش رهبری سازمان در تحول روابط عمومی

rr

روابط عمومی و نقش نظارتی آن بر عملکرد سازمان

 

صاحب نظران واندیشمندان علوم ارتباطات تعاریف گوناگونی را از زوایای مختلف در خصوص روابط عمومی ارائه کرده اند که در ظاهر امر اگرچه تفاوت های را بواسطه نوع برداشت و نگرش و یا استخدام و بکارگیری وازگان در آن می بینینم، اما دارای وجوه مشترک و بار مفهومی نزدیک به هم می باشند که در واقع آن چیزی نیست جزء تلفیق روابط عمومی ، سازمان و مردم که سه ضلع یک مثلث را تشکیل می دهند اما تنها مقوله ای که به صورت زوایای پنهان و آشکار اضلاع این مثلث را به هم وصل می کند و در واقع اتصال و انقطاع آن در گروآن می باشد موضوع نظارت و نقش نظارتی روابط عمومی است که می تواند در شرایط مختلف و به اقتضاء ایفائ نماید ، اگر برای شروع این بحث تعریف ” روابط عمومی وکیل مدافع مؤسسه در بیرون و مدعی العموم مردم در داخل مؤسسه است ” را به عنوان یک نمونه در این خصوص مطرح نمایم در خواهیم یافت که اجرای توامانی دو نقش وکیل مدافعی و مدعی العمومی به لحاظ حقوق اداری و سازمانی و اجتماعی ازسوی روابط عمومی در یک فرایند مشخص ، بدون حلقه نظارت ناقص و به عبارتی غیر ممکن خواهد شد .

 

زیرا اگر روابط عمومی را چشم و گوش و زبان سازمان ،آینیه تمام نمای یک مؤسسه ، ارتباطی دوجانبه بین افکار عمومی و مدیران . هنر یافتن ایجاد حُسن نیت متقابل ، اصلاح بر افکار عمومی و سنجش و ارزش یابی آن ، فن ایجاد حُسن رابطه و تفاهم متقابل بین افراد جامعه با هیأت مدیره مؤسسه . هنری برای پذیرا شدن این امر به مردم ، که آنچه انجام داده ایم صحیح است ، قلمداد نمائیم ، در تمامی این تعاریف یکی از شروط اصلی در تحقق رسالت حرفه ای و اخلاقی روابط عمومی ، نقش نظارتی آن است ، ضمن انکه در بقیه تعاریفی که از روابط عمومی به عنوان نمونه های مختلف تجمیع و در ذیل آورده شده است به صورت مشخص و پنهان بر نقش نظارتی روابط عمومی اشتراک لفظی و مفهمومی دارند :

 

 

۱) در کتاب چگونه روابط عمومی کنیم آمده است مجموعه ارتباط انسانی و فعالیت های اداری در جهت جلوه صحیح کارهای یک فرد خاص یا یک مؤسسه را اکثراً از طریق وسایل ارتباط جمعی در اصطلاح نزدیک به نیم قرن اخیر روابط عمومی می گویند .

 

۲) فنی است برای کوشش در راه یابی ، جهت پذیرا ساختن هدف و کارها به مردم به راههای گوناگون ، بر پایه و اساس شناخت جامعه و افکار عمومی با آگاهی از هدف مؤسسه .

 

 

۳) روابط عمومی همان چیزی است که اگر درست شناخته شود و به طور اصولی به آن پرداخته شود عنصری اساسی برای به تحقق پیوستن ارزش ها ، ایجاد تفاهم متقابل درک درست از واقعیت موفقیتهای شغلی و تحصلی ، رضایت از ندگی ، برقراری نظم اجتماعی و صدها هدف دیگر .

 

۵) دکتر مهدی محسینان راد استاد علوم ارتباطات روابط عمومی را چنین تعریف می کند روابط عمومی عبارت است از فعالیت های ارتباطی و تدابیری که سازمان ها و مؤسسات برای ایجاد و خلق نگرش مطلوب و مقابله با نگرش های مختلف در پیرامون کار خویش دنبال می کنند و براساس تبلیغات تنها بخشی از فعالیت های روابط عمومی به شمار می رود .

 

 

۶) سلسله اقداماتی برای ایجاد ارتباط و حُسن رابطه و تفاهم و اشنایی به منظور جلب همکاری مراجعه کنندگان ، مشتری ها و عموم .

 

۷) دکتر رکس اف . هارلو استاد قدیمی و رهبر حرفه ای روابط عمومی از تجزیه و تحلیل . ۴۷۲ تعریف از روابط عمومی از آغاز قرن ۲۰ تاکنون تعریف کاربردی و عملیاتی خود را از روابط عمومی در قالب یک وظیفه مدیریتی مطرح ساخته و عنوان کرده است . روابط عمومی وظیفه مدیریتی و روشن است که برای ایجاد و نگهداری راهها و خطوط متقابل ارتباط درک ، پذیرش و همکاری بین یک سازمان و مردمی که با آن سر و کار دارند کمک می کند و این مسئله مستلزم داشتن مدیریت مسایل با بحث ها و موضوعاتی می باشد که مدیریت را برای اطلاع داشتن و پاسخگویی به افکار عمومی آماده می کند در واقع مسئولیت های مدیریت را برای خدمت به منافع عمومی تعریف و تأکید می کند و یا به مدیریت کمک می کند که مسایل و مشکلات پهلو به پهلو باشد و تغییر سیاست ها را به صورت مؤثر به کار برد و به عنوان یک سیستم هشداردهنده اولیه برای کمک به پیش بینی روند آتی خدمت کند و تحقیقات و ارتباط سالم و اخلاقی را به عنوان ابزار اصلی به کار برد .

 

 

۸) روابط عمومی عبارت است از تلاش هایی به منظور ایجاد رابطه مفید بین یک مؤسسه و مشتری های آن در راستای افزایش درآمد شرکت و نیز راضی نگه داشتن مشتری ها و افزایش علاقمندی کارکنان مؤسسه .

 

۹) نویسنده کتاب ماهیت روابط عمومی در بخش اول این کتاب که به بیان تعریف روابط عمومی اختصاص دارد چنین می نویسد بیان تعریفی برای روابط عمومی کار بسیار دشواری است کسانی که نسبت به این حرفه جدید علاقمند می باشند و یا به نحوی درباره آن صاحب آگاهی هستند تعریف خاصی برای خود دارند روابط عمومی اشتراک حرفه ای نزدیک به صد هزار نفر انسان است که تعداد زیادی در میان آنها پیدا نمی شوند که کاملاً درباره ماهیت حرفه خود هم عقیده باشند .

 

 

۱۰) در کتاب ماهیت روابط عمومی که ذکر آن گذشت نویسنده یکی از تعاریفی را که بیان می دارد چنین است روابط عمومی عبارت است از هنری که به کمک آن می توان مؤسسه ، سازمان و فرد را مورد علاقه و احترام کارمندان ، مشتری ها و مردمی که با آن سر و کار دارند قرار داد .

 

۱۱) روابط عمومی عبارت است از اقدام به کارهایی جهت افزایش و تقویت رابطه با مردم .

 

 

۱۲) روابط عمومی کوششی طرح شده برای نفوذ در افکار عمومی ، از طریق کار و عمل قابل قبول و ارتباط دوجانبه است .

 

۱۳) در کتاب مدیریت روابط عمومی تألیف دکتر حمید نطقی تعاریف گوناگونی نقل شده است ا زجمله روابط عمومی آن دسته از اعمال مدیریت است که مدیر به دستیاری آن برخورد و رفتار عامه را می سنجد و در نتیجه خط مشی ها و طرز عمل های فرد یا مؤسسه را به صورتی که متضمن منافع عامه و فرد با مؤسسه مزبور باشد تعیین و برنامه عملی و فعالیت ارتباطی خود را به منظور حصول حُسن تفاهم و قبول جامعه طرح می کند .

 

 

۱۴) تعریف انجمن روابط عمومی دانمارک : روابط عمومی عبارت است از تلاش هایی مستمر و منطبق با روش های علمی و عملی که مدیریت سازمان های بخش خصوصی و دولتی به منظور ایجاد تفاهم و پیدایش حُسن علاقمندی و تحصیل پشتیبانی گروههایی که سازمان با آنها سر و کار دارد و یا فکر می کند در آینده سر و کار دارد و یا فکر می کند در آینده سر و کار خواهد داشت به عمل می آورد .

 

۱۵) روابط عمومی عبارت است از ابلاغ اطلاعات واقعی مؤسسه به مخاطبین ذیربط و کسب نظریات آنها به منظور ایجاد حُسن تفاهم .

 

 

۱۶) روابط عمومی عمل مدیریت است که به وسیله آن افراد جامعه مورد سنجش قرار می گیرند و روش کار و طرز عمل یک فرد یا مؤسسه یا مصلحت عمومی منطبق می شود و برنام ای برای جلب تفاهم و مقبولیت عامه به موقع اجرا گذاشته می شود .

 

۱۷) روابط عمومی عبارت است از ایجاد حُسن تفاهم و قبول عامه با استفاده از قواعد و اصول علوم اجتماعی .

 

 

۱۸) روابط عمومی مدیریت ارتباط میان یک سازمان و همگان هایی است که با آن سر و کار دارند .

 

۱۹) روابط عمومی عبارت از دانشی که توسط یک سازمان به کار گرفته می شود که توسط این دانش سازمان ها آگاهانه می کوشند به مسئولیت اجتماعی خویش وقوف حاصل کنند و بدان جامعه عمل بپوشاند .

 

خواهیم یافت که بحث نظارت علاوه برانکه با فعالیت روابط روابط عمومی کاملا آمیخته شده است آنچنان در زندگی فردی و اجتماعی تک تک افراد و در روابط درون سازمانی و برون سازمانی و در سطوح مختلف آمیخته و ممزوج شده است که بواسطه این امتزاج ، گاهی تفکیک و تشخیص آن مشکل و زمانی بواسطه نهفته و غیر ملموس بودن آن تمیزش بسیار دشوار است . به نحوی که رفتار فردی و سازمانی و زندگی اجتماعی در شرایط مختلف و مدیریت بر کوچکترین نهاد اجتماعی که عبارتست از خانواده تا سازمان های کوچک و بزرگ بدون مقوله نظارت بی معنی ،غیر منطقی، نشدنی و متعاقب آن انتظار هرج و مرج ، بحران ، شکست ،نابسامانی و در نهایت نابودی است بنابراین می توان گفت که لازم است نظارت به عنوان اصل انکار ناپذیر و لاینفک به هر شکل و شیوه آن در مقوله روابط عمومی خواه به صورت سنتی و یا به شکل نوین وجدید آن ساری و جاری باشد.

 

بنابراین بواسطه این نیاز و ضرورت در درجه اول لازم است که از نظارت با بهره گیری از ظرفیت روابط عمومی درک صحیح و درست داشته باشیم و در وهله دوم تعاریف و حدود آن را مشخص نمائیم . در مرتبه بعدی آن را درست بکار بندیم و در آخر نتایج حاصله از نظارت را در یک فرایند تصمیم سازی تا تصمیم گیری با رویکرد تغیر ، بهسازی ، نوسازی و در نهایت جلب رضایتمندی مردم و اعتمادسازی و همراهی آنان مورد بهره برداری قرار دهیم ،از این رو برای اینکه بتوانیم به یک سیستم نظارتی کارآمد از طریق روابط عمومی ها دست یابیم و در واقع بتوانیم نقش روابط عمومی را با دورویکرد وکیل مدافع مردم و مدافع سازمان به درستی مشخص نمائیم لازم است این موضوع را از چند منظر مورد توجه قرار دهیم ، یکی از شروط اصلی برای تحقق نقش نظارتی روابط عمومی بر عملکرد سازمان ، بهره گیری و برخورداری از نیروی انسانی متخصص و کارامد در روابط عمومی است. که لازم است در این خصوص افراد شایسته که علاوه بر توان علمی و عملی در عرصه روابط عمومی ، دارای اخلاق حرفه ای و متعهد را انتخاب و عهدار مسئولیت خطیر در عرصه روابط عمومی نمائیم . ضمن آنکه در کنار انتخاب و بکارگیری افراد ، می بایست همواره موضوع آموزش و یادگیری و بهسازی و توسعه نیروی انسانی را به صورت عمومی و تخصصی در سرلوحه اهداف جدی و مهم قرار دهیم .

نظر شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدفیلدهای علامت گذاری شده *

*

طراحی سایت و سئو