خانه » سبک زندگی » سخنان بزرگان » سخنان کورش کبیر
دوره DBA مدیریت اجرایی کلاس زبان مشهد آزمون وکالت آزمون سردفتری

سخنان کورش کبیر

Cyrus the Great

  • ای پسر من نیکو کار باش نه بدکار زیرا زندگانی انسان جاودان نیست و هیچ چیز از کردار نیک لازمتر نمی باشد
  • ای پسر من بشنو تو را می گویم که بهترین بخشش ها تعلیم و تعلم است زیرا مال و مکنت زوال پذیرد و چهار پایان بمیرند ولی دانش و تربیت باقی ماند
  • دختر شرمگین را دوست بدار و او را به مرد هوشیار و دانایی به عروسی ده زیرا مرد دانا و هوشیار مانند زمین نیکی است که چون تخم در آن بکارند حاصل نیک و فراوان از آن به عمل آید
  • با زن فرزانه و شرمگین عروسی کن و او را دوست بدار وخود برای خود زن انتخاب کن وزن دیگری را فریب مده تا روانت گناه کار نگردد
  • مردی را به دامادی خود برگزین که نیکخو, درست و دانا باشد, اگر بسیار مسکین است بسیار عیب نیست مال و مکنت از یزدان برسد
  • چون خوشی رسد بسیار خشنود و غره مشو و چون سختی رسد غمگین و افسرده مباش زیرا هر خوشی یک ناخوشی و هر نیکی یک بدی در پی دارد
  • از پست فطرت و بداصل قرض مگیر و وام مده زیرا تنزیل زیاد باید داد و همواره بر در خانه تو بایستد و کسان بگمارد و این برای تو زیان بزرگی است
  • به مال و مکنت کسی چشم مینداز زیرا مال و خوشی جهان مانند مرغی است که از این درخت به آن درخت نشیند و به هیچ شاخی نماند
  • دست از دزدی و کاهلی و هوا و هوس نفسانی بدار زیرا هر کس که نیکی کند پاداش نیکی یابد و هر که بدکار گشت به سزای سخت خواهد رسید
  • نسبت به پدر و مادر خود فرمانبردار باش زیرا مرد تا پدر و مادرش زنده اند مانند شیری است که آسوده در بیشه غنوده و از هیچ کس بیم ندارد
  • به رئیس و سردار خود گستاخ مباش و در خدمت استوار بایست, آچه بر خود نیک ندانی به دیگران نیز نیک نشمار با دوستان به یگانگی برخورد کن
  • اگر تو را فرزندی است به مدرسه بفرست و به تحصیل علم بگمار زیرا علم ودانش چشم روشن است
  • عصبانی مباش زیرا مرد عصبانی مانند آتش است که در بیشه برافروزد و تر و خشک را با هم بسوزاند
  • دشمن کهنه را دوست نو مساز زیرا دشمن کهنه مانند مار سیاه است که بعد از صد سال انتقام را فراموش نکند
  • مغرور و خودپسند مباش زیرا انسان مغرور چون مشک پر باد است و اگر باد آن خالی شود چیزی باقی نماند
  • آنچه را که گذشته است فراموش کن و به آنچه که نرسیده رنج و اندوه مبر
  • در مجالس در صدر منشین تا تو را از آنجا بلند نکنند و به جای پایین تری بنشانند
  • سخن بموقع بگو زیرا بساتکلم بهتر از خاموشی و بسا خاموشی بهتر از تکلم است
  • ای پسر من تو را می گویم بهترین چیزها برای سخاوت تعلیم و تربیت مردم است
  • از هر خوراک مخور و زود به زود به مجلس عیش بزرگان مرو که پسندیده نیست
  • ای پسر من تو را می گویم بهترین چیزها برای سخاوت تعلیم و تربیت مردم است
  • همیشه و همه جا به خدا توکل کن و دوستی با کسی کن که بیشتر به تو سود رساند
  • زن و فرزند خود را از تحصیل علم باز مدار تا غم و اندوه به تو نرسد و پشیمان نشوی
  • اگر در پی مال و مکنتی اول آب و زمین بخر زیرا اگر ثمر ندهد اصل آن باقی است
  • حضور دانشمندان را گرامی دار و از ایشان سئوال کن و جواب بشنو
  • با مردی که پدر و مادر از او ناخشنودند همکار مباش تا گناهکار نباشی
  • از هر کس که با تو کینه ورزد و خشم گیرد کناره جوی
  • با مرد پاک نظر, کارآگاه, هوشیار و نیکخو مشورت کن
  • در جنگ اگر مسئولیتی به عهده تست بسیار مواظب باش
  • به فرمان یزدان و امشاسپندان گوش کن و رفتار نما
  • مرد فقیر و بینوا را تمسخر مکن شاید تو نیز روزی بینوا شوی
  • مرد پارسا در آسایش ماند و بدکار همیشه گرفتار اندوه است
  • اگر چه افسون مار خوب بدانی ولی دست به مار نزن تا تو را نگزد
  • اگر چه شناوری به خوبی دانی ولی زیاد در آب مرو تا غرق نشوی
  • با هیچ کس و به هیچ آیین پیمان شکنی نکن که آسیب به تو نرسد
  • فرومایه را اعتنا مکن و شخص محترم را در پایه اش پاداش رسان
  • مردم دارای همان خویی هستند که از زمان شیر خوارگی خود کسب نموده اند
  • سحر خیز باش تا کار خود را به نیکی به انجام برسانی
  • دوست کهنه را گرامی دار و در دوستی او استوار بایست
  • یزدان را ستایش کن و دل را شاد ساز تا یزدان نیکی تو را بیافزاید
  • حکمرانان را نفرین مکن زیرا آنان پاسباتات مردم هستند
  • هیچ فرازی بدون نشیب و هیچ نشیبی بدون فراز نیست
  • مال کسی را تاراج مکن و به مال خود میامیز
  • برای نام خود از کسب و کار احتراز مکن
  • هر چه شنوی به عجله و بیهوده مگوی
  • هر کس که برای دیگران چاه کند در آن افتد
  • تا حدی که می توانی از مال خود داد و دهش نما
  • کسی را فریب مده تا دردمند نشوی
  • پیشوای نیک را گرامی دار و سخنش بپذیر
  • جز از خویشان و دوستان چیزی از کسی وام مگیر
  • نه به راست نه به دروغ هرگز سوگند مخور
  • چو خواهی عروسی کنی اول مال فراهم کن
  • از نیک کرداری خود غره مشو و رجز مخوان
  • به رئیسها و پادشاهان خیانت مکن
  • از مرد بزرگ و نیک سخن بپرس
  • با دزدان معامله مکن و آنها را گرفتار نما
  • از دوزخ یاد آور و کسان را به انصاف مجازات کن
  • از هر کس و هر چیز مطمئن مباش
  • فرمان خوب ده تا بهره خوب یابی
  • بیگناه باش تا بیم نداشته باشی
  • سپاس دار باش تا لایق نیکی باشی
  • با مردم یگانه باش تا محترم و مشهور شوی
  • راستگو باش تا استقامت داشته باشی
  • متواضع باش تا دوست بسیار داشته باشی
  • دوست بسیار داشته باش تا معروف باشی
  • معروف باش تا زندگانی به نیکی گذرانی
  • دوستدار دین باش تا زندگی به نیکی گذرانی
  • مطابق وجدان خود رفتار کن که بهشتی شوی
  • سخی و جوانمرد باش تا پاک و راست گردی
  • با مرد قدر نشناس و ناسپاس معاشرت مکن
  • روح خود را با خشم وکین آلوده مساز
  • در حفظ دین بکوش زیرا سعادت روحانی از آن برسد
  • در هر گفتار و کار تواضع و ادب را فراموش مکن
  • هرگز ترشرو و بدخو مباش
  • در انجمن نزد مرد نادان منشین که تو را نادان نشمارند
  • دختر خود را به شوهر هوشیار و دانا ده
  • اگر خواهی از کسی دشنام نشنوی کسی را دشنام مده
  • خود را به بندگی کسی مسپار
  • همیشه روح خود را به یاد دار
  • قبل از جواب دادن تفکر کن
  • هیچ کس را تمسخر مکن
  • با مرد بدکار هم راز مشو
  • با مرد خشمگین همراه مشو
  • با فرومایه مشورت مکن
  • با مست هم خوراک مشو
  • مرد بدچشم را به معاونت خود قبول مکن
  • مال خود را به مرد حسود نشان نده
  • از پادشاهان فرمان ناحق مخواه
  • از مرد سخن چین و دروغگو سخن مشنو
  • در مجازات مردم کینه مورز
  • در معبر عام مجادله نکن
  • با مرد بسیار متول هم خوراک مشو
  • مرد راستگو را برای پیغام بفرست
  • برای جاه و مقام مجادله مکن
  • از مدد قوی, متمول و کینه ورز دور باش
  • با مرد ادیب دشمن مباش
  • با مرد نادان راز مگوی
  • به هیچ کس دروغ مگو
  • از بی شرم مال مگیر
  • به نزد بدکار چیزی گرو مگذار

نظر شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدفیلدهای علامت گذاری شده *

*

طراحی سایت و سئو